Raport Vjetor 2019

Ky është një raport i shkurtër rreth aktiviteteve të zhvilluara nga AWEN gjatë vitit 2019. Një hapësirë të veçantë zë programi tre-vjeçar 2019-2021 “Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të grave në Shqipëri” mbështetur nga Sida – Agjencia Ndërkombëtare Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim, me fokus arritjet kryesore të AWEN dhe organizatave anëtare gjatë 2019.

Dokumenta Ndihmëse

Raport-Vjetor-AWEN-2019

Mbrojtja e viktimave penale

AWEN gjatë 6 muajve të fundit është duke realizuar mbrojtjen e 19 viktimave të veprave penale në Gjykatat e rretheve gjyqësore. Të gjitha rastet kanë përjetuar krime të dhunës me bazë gjinore kundër tyre dhe familjareve/ëve të tyre.